:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۷۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

تـو را در همیـن شهـر گـم کـردم

تـو را در ان خیابـان شلـوغ که عشـق لا به لاى غریبـه ها جـا مانـد گـم کـردم

تـو را در فنجـان قهــوه ى سـردى که در سینـک خـالى شـد گـم کـردم

تـو را در نـگاه منتظـــر مـــرد سیـگار به دســت گـم کـردم

تـو را در خـم پیـچ کوچـه اى بـن بسـت گـم کـردم


مـن خـودم را هـم

خـودم را هـم با تـو در ایـن شهـر گـم کـردم ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۴۴
خانوم ى ..

نـه در شلـوغ تـرین کافـه ى تهــران با هـم قهـوه خـورده ایـم

نــه در سـردتـرین عصـر پاییـز در ولیعصـر پا به پاى هـم قـدم زده ایـم

نـــه حتـى عکـس دو نفــره اى که ایـن قـاب خـالى چسبیـده به دیـوار را پــر کنـد

نــــه دعـوا کـرده ایـم و نـه بحثـى


مـا سکــوت کـردیـم

و یکدیگـر را از دسـت دادیـم !


بى انـکه قهـوه بخـوریـم

قـــــدم بزنیـــم

عکـس بگیـریم

و بحـث کنیـم

راه خـود را رفتیـم ..


.
.
امضـــا : خـانـوم ى

۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۱۸
خانوم ى ..

خستـه م از حـرف نـزدن

از حـرفایـى که تـوى دلـم مـونـده

از حـرفایـى که میشـه فـریــاد و اخـرش خـودمو کـــر میکنــه !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۲۸
خانوم ى ..

تـوى یه دنیـاى رنـگى زنـدگى کـردن خیلـى قشنگتــر از یه دنیـاى بیـــرنـگه !

قهــوه ى تلــخ تلــخ خیلـى خوشمـزه تـر از یه قهـوه ى بى مـزه سـت !

احسـاس تنفـر یا عشـق خیلـى بهتـر از بى تفـاوتیـه !


+


بى تفـاوتى ُ بى حسـى اصـلا خـوب نیسـت

جـایى که من الان هستـم همه چـى بیـرنـگه

فـروکش کـردن یه عالمـه احسـاس ..


همـه چـى خیلـى درهـم شـد

یه دفعـه همـه ى ادمـاى اطـرافـم عـوض شـدن !

گـریه کـردن خیلـى بهتـر و راحـت تر از بغـض کـردنـه ( دختـرا خیلـى خـوب اینـو میفهمـن .. )

امـا خـب بى حسـى حتـى اجـازه ى گـریه هم بهـت نمیـده !

اونقـدر که هـر لحظـه احـساس خفگـى میکنـى ُ کارى نمیتـونى بکنـى ..


یه ادم کامـلا بى تفـاوت شـدم

ادمـى که دیـگه بـارون بیـاد یا نـه فـرقى به حـالش نمیکنـه

ادمـى که به زودى بایـد بـره اما موقـع بستـن چمـدونـش دلـش نمیگیـره

ادمـى که ..


تمـام حـس هاى خـوب ٰ بـد رو داشتـه باشیـد

امـا بـى حـس و بـى تفـاوت نباشیـد

هیـچوقـت ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۰۲:۲۵
خانوم ى ..

مـن یـک مـرد واقعـى مى خواستـم

امــا تـو

فقـط مـرد رفتــن بـودى !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۰
خانوم ى ..

نبـودنت خنـده دار است 

وقتـى من با تـو زنـدگى میکنـم


در همـان خـانـه اى که حتـى نمیـدانى کجـاست 

رو به رویـت مینشینـم

بـرایـت چـاى میریـزم

دستهـایم را زیـر چـانـه ام میگذارم

و ساعتهـا نـگاهت میکنـم


تـو لبخنــد میـزنى

سکـوت میکنـى

مـن لبخنــد میزنـم

سکـوت میکنـم


ایـن رویـاهاى بى ریشـه زیـاد دوام نمـى اورنـد


بغـض میکنـم

و نبـودنت را بـاور میکنـم ..


.
.
امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۰۲
خانوم ى ..


پ.ن : قشنـگ تـریـن روز :)

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۱۸
خانوم ى ..

سیـگار منـم

که پــک میـزنـى مـرا


سیـگار منـم

که نصفـــه رهـایـم میکنـى ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۴۶
خانوم ى ..

یـک زن تنهـایى را خیلـى خـوب مى فهمـد ..


وقتـى کنـار مـردش قـدم میـزند

و دستـى دستـانش را نمیگیـرد

ان دستهـایـى که در جیبـش مچـاله میشـوند

مى فهمنـد !


وقتـى رو به روى مـردش مى ایستـد

و اغـوشى تـن ظریفـش را در بـر نمیگـیرد

ان چشمهـایـى که پــر از اشـک میشـونـد

مى فهمنـد !


وقتـى پشـت پنجـره به انتـظار مـردش مى نشینـد

و هیـچ رهگـذرى حتـى از انجـا عبـور نمیکنـد

ان لبـهـایـى که حـالا سیـگار روى ان جـا گرفتـه است

مى فهمنـد !


یـک زن تنهـایـى را با تمـام وجـودش مى فهمـد ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۰۳
خانوم ى ..

همـه میگـوینـد فـردا روز دیـگریسـت

بـراى مـن امـا فـردا همـان روزیـست که تـو مى ایـى !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۳۶
خانوم ى ..

بـه مـن فرصتـى بـده


کنـج کافـه اى خلـوت

به صـرف دو فنجـان قهـوه 


مـن حـرف دارم !


.
.
امضـــا : خـانـوم ى

۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۲۰
خانوم ى ..

انقــدر نیـامـده اى

که حـالا نبـودنـت را از هـر نقـاشـى قشنـگ تر میکشـم !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۱۴
خانوم ى ..

حـوصله ى اثبـات حـرفام به بقیـه رو نـدارم

اینـکه بشینـم دو ساعـت حـرف بزنـم و دلیـل بیـارم

اخـر روى حـرفشـون باشـن و فکـر کنـن فقـط اونـان که درسـت میگـن


خـوشـم نمیـاد از اونـایـى که نقـاب ادمـاى خـوب رو به چهـره شون میزنـن

و فقـط ادعـاى خـوب بـودن دارن

از اونـایـى که فکـر میکنـن بهتـریـنن و هیچکـس رو قبـول نـدارن


نمیـدونم چـرا ادمـا نمیخـوان خـودشـون باشـن ..


.
.
امضـــا : خـانـوم ى

۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۴
خانوم ى ..

بـا مـن حـرف بـزن !


با کسـى که تمـام دنیـایش

صـداى تــوست ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۲۳
خانوم ى ..

از ارامـش دورم

شایـد خیلـى دور

اونـقدر دور که نمیشـه ازش بنـویسـم


نمیشـه بنـویسـم

از اون حسـاى خـوب

از خنـده هاى از تـه دل

از وقتـایى که حـس میکنـى دلـت واسـه همیشـه قـرصه

از شبـایـى که سـرت ُ روى بالشـت میـذارى و خـوشحـالى از روزى که گذشتـه

از شکـلات خـوشمـزه اى که فکـر میکنـى مـزه اش تا ابـد یـادت میمـونه 


گاهـى 

واقـعا نمیشـه نـوشـت ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۵۷
خانوم ى ..

میکـُـشـم

تمـام ان احسـاسى را که

سـراغ تــو را از مـن بگیــرد !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۲۷
خانوم ى ..

مـوهـاى بلنـد دردسـر دارد !


بـى حـوصلـه که باشـى بیخیـالشـون میشـى

و واسـت مهـم نیسـت چنـد وقتـه شـونـه شـون نـکردى


ازشـون خستـه میشـى

و دوسـت دارى مـوهـاتو از تـه بزنـى


از فـرهاى درشـت مسخـره شون دلـت میگیـره

و دنبـال کلیـپسى میگـردى که ایـن همه مـو رو جمـع کنـه


بـالاى سـرت جمعـشون میکنـى

و بیخیـال بافتـن مـوهات میشــى


کـاش بلنـد نبـودن

کـاش دوسشـون نـداشتـم !


پ.ن : دختـر غمگیـن را چـه به مـوهاى بلنــد ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۲۵
خانوم ى ..

لباسهـایم را مچـالـه شـده در چمـدان میریـزم

ان عـکس دو نفـره مان را هـم همینـطور


بـرعـکس فیلـمها نــــه بـاران مـى بـارد

نـه حتـى اژانسـى دم در انتـــظارم را میکشـد !


پلـه هاى مجتمـع را پاییـن مـى ایـم

تـو را میبینـم که خیـره به زمیـن به سیـگارت پـــک میـزنـى


رو به رویـت مى ایستـم


کـاش یـک کـلام بگـویـى

نـــــرو ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۳۳
خانوم ى ..

زودتـر از همیشـه بـرقهـا را خـامـوش میکنـم

پـرت میشـوم روى تخـت


افـکارم بیـش از پیـش ازارم میـدهنـد

خستـه ام میکننـد !


نیـاز دارم یـک شبـانـه روز قـدم بـزنـم

بلکـه تنهـایـى هایـم را هضـم کنـم ..


در و دیـوار هـم از مـن بیـزارنـد !

حـوصلـه ى شنیـدن تکـرارى ها را نـدارنـد


فـرد دیـگرى بایـد باشـد

که مـرهـم زخـمها و همـدم تنهـایـى هایـمان باشـد


حیـف لـب هاى عـروسک هایـمان را دوختـه انـد

کـاش حـرف میزدنـد !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۰۱
خانوم ى ..

تـو نیستــى

و دنیــا همـه چیــز کـم دارد !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۵
خانوم ى ..